Nguồn Spellman, Nguồn cao áp Spellman
Ứng dụng rộng rãi trong: lĩnh vực y tế, kiểm tra an ninh, giám sát chất lượng.

  • Modular High Voltage Power Supply
  • Rack Mount High Voltage Power Supply
  • X-Ray Generator
  • X-Ray Source (Monoblock®)
  • Custom High Voltage Power Supply
  • Application Specific High Voltage Power Supply
  • Portable NDT X-Ray Imaging Product

 

Các model nguồn spellman cung cấp:

Công suất                                                              Model                                                     Dải điện áp

0.9 W MSA 1kV – 3kV
1.9 W-4 W PMT 0.5kV – 7.5kV
3 W MS 0.3kV – 3kV
4 W-30 W UM 0.062kV – 6kV
4 W-30 W UM8-40 8kV – 40kV
10 W MPD 2.5kV – 20kV
10 W MPS 1kV – 30kV
20 W MPS20W 1kV – 20kV
30 W EPM 1kV – 30kV
30 W V6 1kV – 30kV
60 W SMS 1kV – 60kV
60 W-125 W UMW 8kV – 20kV
120 W PCM 1kV – 70kV
200 W-350 W PTV 1kV – 70kV
300 W-1.2 kW SLM 1kV – 160kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
10 W-1.2 kW SL 1kV – 130kV
1.2 kW SL150kV 150kV – 150kV
2 kW SL2KW 0.5kV – 50kV
2 kW SLS 160kV – 360kV
4 kW STA 1kV – 70kV
6 kW STR 1kV – 150kV
12 kW-120 kW ST 1kV – 225kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
3 W-260 W XLG 30kV – 130kV
5 W XMPF 0.2kV – 10kV
10 W XMPG 4kV – 10kV
50 W-75 W MFX 50kV – 65kV
50 W-75 W MNX 50kV – 65kV
50 W-75 W uX 50kV – 65kV
80 W-640 W XRF 160kV – 160kV
100 W uXHP 50kV – 80kV
300 W-1.2 kW DXB 40kV – 320kV
300 W-1.2 kW DXM 20kV – 160kV
600 W-1.2 kW XLF 30kV – 60kV
1.2 kW DXM100 100kV – 100kV
1.8 kW-6 kW XRV 160kV – 450kV
1.8 kW-6 kW XRVSS 160kV – 450kV
3 kW-4 kW DFFF 60kV – 60kV
5 kW PMX 50kV – 50kV
5 kW VMX 40kV – 40kV
32 kW-50 kW CCT Series CT Generator 60kV – 140kV
32 kW-50 kW CT Generator – Value 60kV – 140kV
32 kW-80 kW Z Series 40kV – 150kV
40 kW-80 kW HFe 40kV – 150kV
50 kW-80 kW CT Generator – Performance 60kV – 140kV
110 kW CT Generator – Premium 60kV – 140kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
4 W-65 W uXRB130P65 20kV – 130kV
20 W-50 W XRB011 35kV – 80kV
100 W XRB100N100 40kV – 100kV
100 W XRB80N100 20kV – 80kV
100 W XRB80PN100HR 40kV – 80kV
100 W-500 W XRBD 80kV – 160kV
100 W-500 W XRBHR 80kV – 100kV
192 W XRB160PN192 80kV – 160kV
320 W XRB80PN320 80kV – 160kV
400 W XRB200PN400 100kV – 200kV
480 W XRB160PN480/1 80kV – 160kV
480 W XRB160PN480/2 80kV – 160kV
480 W XRB160PN480/CT 80kV – 160kV
600 W XRB150PN600 40kV – 150kV
688 W XRB160PN688/CT 80kV – 160kV
900 W PDM90PN900 90kV – 90kV
3.5 kW MMB125PN3.5 40kV – 125kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
0 W-2 W MX20 20kV – 20kV
0.1 W MX10Plus 10kV – 10kV
0.15 W MX2.5PN 2.5kV – 2.5kV
0.8 W MX8Plus 8kV – 8kV
0.9 W MSA 1kV – 3kV
1 W MCP 3kV – 3kV
1 W MX10 10kV – 10kV
2.4 W MCP4 4kV – 4kV
6 W-9 W MXR 20kV – 30kV
9.75 W Ml1.5PN24 1.5kV – 1.5kV
11 W ML430 0.43kV – 0.43kV
12 W TOF3000 30kV – 30kV
20 W ML1350 1.35kV – 1.35kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
5 kW PFE – LV 5kV – 5kV
13 kW-40 kW PFE – SB 8kV – 10kV
22.5 kW PFE – HV 15kV – 15kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
0.1 W DGM935 30kV – 30kV
0.1 W DGM945 30kV – 30kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
500 W-1 kW CCM1KW 1kV – 4kV
4 kW CCM 4kV – 4kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
7.5 W-25 W ECHUCK 1.5kV – 5kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
6 W-9 W MXR 20kV – 30kV
9 W CZE1000R 30kV – 30kV
10 W CZE2000 5kV – 30kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
3 kW-12 kW EVA 5kV – 10kV

 

POWER MODEL VOLTAGE RANGE
N/A LPX Laser Pointer N/A
N/A LPX1620 N/A
800 W-900 W SPX (formerly LPX) 160kV – 300kV